Η Δρ. Μπίλη Κωνσταντάρα, εμπνεύστρια και ιδρύτρια του ΔΕΣ μοιράζεται στο Hello! τις σκέψεις της για την ιδανική εκπαίδευση που διαμορφώνει καλύτερους μελλοντικούς πολί­τες.

Τι διακρίνετε στην ελληνική κοινωνία που σας κεντρίζει και σας κινητοποιεί ως εκπαιδευτι­κό οργανισμό;

Μέρος του ευρύτερου προβλη­ματισμού που επικρατεί γενικό­τερα στη ζωή του σύγχρονου αν­θρώπου αποτελεί η ανάγκη να επανέλθει σε φυσικό περιβάλλον και φυσικούς τρόπους και πό­ρους. Μια τέτοια ανάγκη είναι άμεσο αποτέλεσμα της αστικο­ποίησης που προηγήθηκε τις πε­ρασμένες δεκαετίες. Πλέον, έχο­ντας βιώσει όλες τις αρνητικές παραμέτρους ενός αστικού και ασφυκτικού τρόπου ζωής, αντι­λαμβανόμαστε την αξία και τις αρετές του φυσικού τοπίου. Αυ­τή η αντίληψη μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε τρόπους και μέσα να βρεθούμε όσο πιο κο­ντά μας επιτρέπουν η εποχή και οι συνθήκες σε φυσικούς χώρους, σε φυσικά υλικά και στο φυσικό τοπίο. Αποζητούμε την ηρεμία, τη γαλήνη, το κάλλος και την αι­σθητική του φυσικού περιβάλ­λοντος ενώ ταυτόχρονα επωφε­λούμαστε από το επίπεδο καθα­ρότητας του αέρα, την πνευμα­τική ανάταση που επιτρέπει ο ανοιχτός ορίζοντας και την ψυ­χική ευεξία που μας προσφέρει αυτή η επαφή με τη φύση. Αυτό ακριβώς αποτέλεσε το κίνητρο για τη δημιουργία του ΔΕΣ, ενός σχολείου σε ένα περιβάλλον φυ­σικό, που ευνοεί τη μάθηση και την εξέλιξη του ανθρώπου ήδη από την πρώιμη ηλικία!

Πως συσχετίζονται οι εκπαιδευ­τικές ανάγκες του σύγχρονου μαθητή με το φυσικό περιβάλ­λον;

Ο σύγχρονος μαθητής έχει ανα­πτυγμένες μαθησιακές ανάγκες. Είναι μέλος μιας πολύπλοκης, πολυεθνικής κοινωνίας και κα­λείται να ανταποκριθεί στις καλ­πάζουσες αλλαγές του παγκό­σμιου χώρου. Από την άλλη πλευ­ρά ανήκει σε μια γενιά που δι­αρκώς αποζητά τη βελτιστοποί­ηση των συνθηκών ζωής. Η από­δειξη βρίσκεται ακριβώς στα ζητούμενα της εποχής του, ποι­οτική διατροφή, περιβαλλοντι­κή συνείδηση, άθληση σε φυσι­κό χώρο, δραστηριότητες και ψυχαγωγία στη φύση, φιλοζωι­κές δράσεις. Όλα τα παραπάνω αποτελούν φλέγοντα ζητήματα των ημερών μας και ζητούμενα της εκπαίδευσης των μαθητών. Δεν είναι, όμως, απλώς ζητούμε­να διδασκαλίας. Ο καλύτερος τρόπος μύησης των παιδιών μας σε αυτές τις αρχές, αξίες και συ­νήθειες είναι το να μαθαίνουν την αναγκαιότητα τους εμπειρι­κά. Να βιώνουν την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, να μαθαίνουν τη διαδικασία παραγωγής καλ­λιεργώντας τα δικά τους λαχα­νικά, να συγκατοικούν με ζώα και να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας ειδυλλιακής θέας και της καθαρότητας του αέρα. Από την άλλη πλευρά, ο γνωστικός τους ορίζοντας επηρεάζεται από τον οπτικό τους ορίζοντα. Είναι τεκ­μηριωμένο επιστημονικά ότι ένας ορίζοντας χωρίς εμπόδια και στεγανά επιτρέπει τη μεγα­λύτερη και πιο ποιοτική άνθιση του πνεύματος. Συνδέεται με τη μαθησιακή διαδικασία, διευκο­λύνει τις πνευματικές δεξιότητες και συμβάλλει δημιουργικά στο να επιτευχθούν οι γνωστικοί στό­χοι. Επιπλέον, ένα σχολείο σε φυσικό περιβάλλον αφήνει πε­ριθώριο να καλλιεργηθούν οι δε­ξιότητες των μαθητών εν γένει, αναπτύσσονται δεξιότητες όπως η παρατηρητικότητα, η ερευνη­τική ματιά, η διεισδυτική σκέ­ψη, η ομαδικότητα και ο σεβα­σμός στα φυσικά πλάσματα.

«Στα μικρά σχολεία η εκπαίδευση αποκτά διαφορετικό νόημα, γίνε­ται υπόθεση προσωπική, έχει ανθρώπινο χαρακτήρα και ευαισθησία που αρμόζει στην παιδική ηλικία και δίνει νέα μορφή και ώθηση στους πολίτες του κόσμου. Αυτή η «αποκέντρωση» έχει νόημα», μας λέει η Μπίλη Κωνσταντάρα, ιδρύτρια του ΔΕΣ σχολείου.

ΔΕΣ

Πως γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιο παραγωγικό και ελκυστικό στο πλαίσιο ενός τό­σο διαφορετικού περιβάλλο­ντος;

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει καλύτε­ρα σε ένα φιλικό και αρμονικό περιβάλλον. Θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε μια τέτοια συνθή­κη ουτοπική και ίσως και κάπως απόμακρη από την αλήθεια της ζωής. Η ηλικία που οι μαθητές πηγαίνουν σχολείο είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του ανθρώπου συλ­λογικά. Δεν είναι τυχαίο που συ­χνά συναντάμε επιστημονικές αναφορές σχετικά με συνήθειες του παρελθόντος που επηρεάζουν την κατάσταση μας στο μέλλον. Γενιές που μεγάλωσαν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον υπήρξαν πιο ανθεκτικές στις σύγχρονες ασθένειες, γενιές που πρόλαβαν να τραφούν με αγνές τροφές εί­χαν καλύτερη υγεία συγκριτικά με άλλες. Οι επιστημονικές ανα­φορές σχετικά με τις συνθήκες που επηρεάζουν συχνά την πο­ρεία ενός οργανισμού πληθαίνουν και αφήνουν περιθώριο για κά­ποιον να σκεφτεί ότι αν έχει την ευκαιρία να περνά το μεγαλύτε­ρο μέρος της ημέρας του ως παι­δί κοντά στο φυσικό περιβάλλον για μακροχρόνιο διάστημα, τότε αναμένει μεγαλύτερη ευεξία και υγεία στο μέλλον.

Γιατί αυτό να μην αποτελεί απλώς κέρδος; Συνδέοντας τα παραπά­νω με την ευεργετική επίδραση του φυσικού χώρου στη συγκέ­ντρωση, στην ηρεμία και στην έλ­λειψη διασπαστικών παραγόντων, καταλήγουμε στο ότι το φυσικό περιβάλλον είναι ο καλύτερος χώ­ρος να στεγαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν ένας οργανι­σμός βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας και ανάτασης πως να μην αφοσιωθεί απερίσπαστα στη σπου­δή;

Ποια είναι τα υπόλοιπα χαρα­κτηριστικά που συντελούν στο να έχει ένα σχολείο ολοκληρω­μένο και ουσιαστικό χαρακτήρα;

Ανάλογα με τα προαναφερθέντα πρέπει να σταθούμε και σε άλ­λους παράγοντες που κάνουν ένα σχολείο πιο ανθρώπινο. Κάθε σχο­λείο είναι μικρογραφία της κοι­νωνίας. Υπάρχουν τα μεγάλα, απρόσωπα σχολεία όπου ο κάθε μαθητής υπάρχει ανάμεσα σε εκα­τοντάδες άλλους- όπως ακριβώς και οι μεγαλουπόλεις- και τα μι­κρά σχολεία, όπου κάθε μαθητής είναι γνώριμος, ξεχωριστός, έχει τον χώρο του και τη φωνή του- όπως οι πιο μικρές, γραφικές πό­λεις της επαρχίας. Στα μικρά σχο­λεία η εκπαίδευση αποκτά δια­φορετικό νόημα, γίνεται υπόθεση προσωπική, έχει ανθρώπινο χα­ρακτήρα και ευαισθησία που αρ­μόζει στην παιδική ηλικία και δί­νει νέα μορφή και ώθηση στους πολίτες του κόσμου. Αυτό το χα­ρακτηριστικό γίνεται πολύ συχνά η απάντηση στην αλλοτρίωση του σύγχρονου μαθητή από τα προ­βλήματα που συνδέονται με το τυποποιημένο και απρόσωπο πε­ριβάλλον του μεγάλου σχολείου. Ο ουσιαστικός χαρακτήρας του σχολείου εξαρτάται από την πολύ­πλευρη προσέγγιση του στους μα­θητές. Έχει καθήκον να μεταδώ­σει τη γνώση αλλά και εξίσου με­γάλη ευθύνη να μεταδώσει αξίες και αρχές και να αντιμετωπίσει την προσωπικότητα τους με σεβασμό και αποδοχή. Εκτός από τα μαθή­ματα, ένα σχολείο για να αποτελεί πλαίσιο ολοκληρωμένης και ουσι­αστικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να δίνει πολλαπλά εφόδια και ερε­θίσματα για την ανάπτυξη των δε­ξιοτήτων, των εμπειριών και των δυνατοτήτων κάθε μαθητή. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρειά­ζεται να υπολογιστούν όλοι οι πα­ράγοντες που τα επηρεάζουν, ο χώ­ρος, το πρόγραμμα, η μαθητοκε­ντρική προσέγγιση, η αναγνώριση της προσωπικής αξίας. Η ουσια­στική και ολοκληρωμένη εκπαί­δευση γίνεται στόχος εφικτός όταν επίκεντρο αποτελούν όλες οι βασι­κές ανάγκες των παιδιών μας.

Τι εκπαιδευτικό χαρακτήρα έχει τελικά ένα σχολείο όπως το ΔΕΣ;

Το ΔΕΣ είναι ένα μικρό σχολείο. Ένα σχολείο που τοποθετείται στην κορυφή του λόφου και συνδυάζει συνεπώς τα οφέλη του φυσικού χώ­ρου με το δίγλωσσο, IB-PYP πρό­γραμμα του. Είναι το σχολείο που επενδύει ταυτόχρονα στο σώμα, το πνεύμα, το ήθος και την ψυχή των μαθητών του. Φιλοξενεί ζωάκια και υπηρετεί ένα πλούσιο εκπαιδευτι­κό πρόγραμμα, ενισχυμένο από δράσεις και δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τις εμπειρίες και τις προσλαμβάνουσες των μαθητών ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σεβασμό την κάθε προσωπικότη­τα και αφήνει περιθώριο στην ανά­πτυξη κάθε διαφορετικού ταλέντου. Το Δες έχει στενή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευ­ρώπης και σύνδεση με την κοινω­νία. Αποτελεί ένα μοναδικό κράμα του σύγχρονου, δυναμικού και απαι­τητικού προγράμματος σπουδών συνδυασμένου με τις αξίες του φυ­σικού περιβάλλοντος και των πιο υψηλών, διαχρονικών αξιών.

Δείτε αναλυτικά site του ΔΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ , ,

Ακολουθήστε το HELLO στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ